נפח גליל, שטח פנים ושטח מעטפת

בדף זה:

 1. נוסחת נפח גליל.
 2. שטח פנים של גליל.
 3. תרגילים המתאימים לבית הספר היסודי (תרגילים 1-3).
 4. תרגילים לבית הספר היסודי ולחטיבה (תרגילים 4-5).
 5. תרגילים לחטיבת הביניים (תרגילים 6-11).

1.נפח גליל

גליל נוצר על ידי שני עיגולים זהים ומקבילים והנפח המחבר בניהם (זו הגדרה שאינה מדויקת ואינה מתמטית אבל מסבירה מה הוא הגוף).

נפח גליל הוא שטח העיגול הבסיס כפול גובה הגליל.

V=₶*R²*h – נפח גליל.
V=₶*R*R*h  כתיבת נוסחת הנפח ללא חזקה.
P=2₶*R * h – שטח מעטפת.
2₶R² +2₶*R * h – שטח פנים.

דוגמה לחישוב נפח גליל.
בגליל רדיוס הבסיס הוא 10 סנטימטר.
וגובה הגליל הוא 5 סנטימטר.
חשבו את נפח הגליל.

פתרון
שטח בסיס הגליל הוא:
S = ₶ * r * r
S = 3.14 * 10*10
S = 31.4 *10 = 314
שטח הבסיס הוא 314 סמ"ר.

נכפיל את שטח הבסיס בגובה ונקבל את הנפח:
V = 314 * 5 = 1570
תשובה: נפח הגליל 1570 סמ"ק.

דוגמה 2
שטח בסיס גליל הוא 9 סמ"ר.
גובה הגליל הוא 5 סנטימטר.
חשבו את נפח הגליל.

פתרון
נוסחת נפח גליל היא:
V=2₶R*h
כאשר:
₶R² הוא שטח הבסיס שגודלו 9 סמ"ר.

לכן נפח הגליל הוא:
V = 9 * 5 = 45
תשובה: נפח הגליל הוא 45 סמ"ק.

נפח גליל לעומת נפחים של צורות אחרות 

כל הצורות שיש להם בסיסים זהים למעלה ולמטה (תיבה, מנסרה משולשת, גליל) מחשבים את נפחם על ידי שטח הבסיס כפול הגובה.
הצורות שמסתיימות בנקודה (פירמידה, חרוט) מחשבים את נפחם כשטח בסיס כפול הגובה חלקי 3.

 

2.שטח פנים של גליל

בנושא גליל שואלים בעיקר על נפח, ולפעמים שואלים גם על שטח פנים.

הנוסחה
אם:
R הוא רדיוס בסיס הגליל.
h הוא גובה הגליל.

אז שטח הפנים של הגליל הוא:
2₶R * h + 2₶ * r * r

הסבר לנוסחה ניתן למצוא בוידאו. אבל זה לא הסבר קל להבנה.

דוגמה
גובה גליל הוא 20 סנטימטר,
רדיוס בסיס הגליל שווה ל 5 סנטימטר.
חשבו את שטח הפנים של הגליל.

פתרון
הנתונים שלנו הם:
h =20
R = 5
נציב בנוסחה:
S = 2₶R * h + 2₶ * r * r
S = 2₶ *5* 20 + 2*₶ * 5*5
S = 200₶ + 50₶ = 250₶

ניתן לרשום את התשובה כך
250₶ סמ"ר.
או להכפיל ב 3.14 ולקבל
S = 250 * 3.14 = 785
תשובה: שטח הפנים 785 סמ"ר.

הסבר לנוסחת שטח פנים
S = 2₶R * h + 2₶ * r * r
את נוסחת שטח הפנים ניתן להבין כאשר רואים את הפריסה של הגליל.
פריסה של גליל כוללת שני עיגולים (שאתם רואים בצדדים) שהם בסיסי הגליל.
השטח של שני העיגולים הללו הוא:
2₶r * r

ואילו החלק של גוף הגליל נפרס בצורה של מלבן.
אורך צלע אחת של המלבן היא 2₶R (היקף המעגל) ואורך צלע שנייה היא h (גובה הגליל).

3.תרגילים

 1. תרגילים 1-3 הם תרגילים בסיסיים. מתאימים לבית ספר יסודי.
 2. תרגילים 4-5 הם תרגילים "הפוכים" בהם נתון הנפח וצריך למצוא את הגובה / רדיוס. אלו תרגילים המתאימים לבית ספר יסודי וחטיבת הביניים.
 3. תרגילים 6-11 מתאימים לתלמידי חטיבת הביניים.

לתרגילים 1,3 יש גם פתרון וידאו.

תרגיל 1: מציאת הנפח בעזרת הרדיוס והגובה
נתון גליל שרדיוס בסיסו הוא 5 ס"מ. וגובהו 10 ס"מ.
חשבו את הנפח ושטח הפנים שלו.

שרטוט התרגיל, נפח גליל

פתרון
חישוב נפח
עלינו לחשב קודם את שטח העיגול בבסיס הגליל:
S = ₶ * R *R
S = ₶ * 5 * 5 = 25₶

עכשיו נכפיל את שטח הבסיס בגובה:
250₶=25₶*10
תשובה: נפח הגליל הוא 250₶ סמ"ק.

שטח פנים
נחשב את שטח הבסיס
S = ₶5² = 25₶
נחשב את היקף הבסיס:
p = 2₶5
p = 10₶
היקף בסיס הגליל הוא 10₶ ס"מ.
שטח המעטפת הוא היקף הבסיס כפול הגובה.
100₶ = 10₶*10

שטח הפנים שווה לשטח המעטפת ועוד פעמיים שטח הבסיס
150₶ = 100₶ + 25₶ * 2
תשובה: שטח הפנים הוא 150₶ סמ"ר.

תרגיל 2: (כמו תרגיל 1)
חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של גליל שרדיוסו 10 וגובהו 7 ס"מ.

שרטוט התרגיל

פתרון
חישוב נפח
הנוסחה היא: V=₶R²*h
10² * 7 * ₶ = V
700*3.14 =V=700₶
V=2198.
תשובה: נפח הגליל הוא 2198 סמ"ק.

הערה
אם היינו רוצים היינו לכתוב שהנפח הוא:
V=700₶

חישוב שטח פנים
הנוסחה היא:  2₶R² +2₶R * h
7 * 10 * 2₶ + 10² * ₶ * 2
140₶ + 200₶
340₶
1076.6 = 3.14*340
תשובה: שטח הפנים הוא 1076.6 סמ"ר.

תרגיל 3: חישוב נפח על פי שטח הבסיס
שטח הבסיס של גליל הוא 8₶. גובה הגליל הוא 6 ס"מ.
חשבו את נפח הגליל.

שרטוט התרגיל, חישוב נפח גליל

פתרון
כאשר אנו יודעים את שטח בסיס הגליל זה מקצר לנו את הדרך לחישוב הנפח.
נפח גליל = שטח בסיס * גובה
48₶ = 6*8₶
150.72 = 3.14 * 48

תרגילים הפוכים – קשים יותר

תרגיל 4: מציאת הגובה בעזרת הנפח ושטח הבסיס
נתון כי נפח גליל הוא 24 סמ"ק וכי שטח הבסיס הוא 6 סמ"ר.
חשבו את גובה הגליל.

שרטוט התרגיל, נפח גליל

פתרון
שטח הבסיס כפול הגובה הוא הנפח.
24 = ___ * 6
4=24:6
לכן גובה הגליל הוא 4 ס"מ.

תרגיל 5: נתון נפח הגליל וגובה, מצאו את הרדיוס
נפח גליל הוא 200₶. גובה הגליל הוא 8 ס"מ.
חשבו את רדיוס הגליל.

שרטוט התרגיל, חישובים בגליל

פתרון
הנוסחה לנפח גליל היא:
V=₶R²*h
8₶r² =200₶  / :8₶
r²=25
r=5
תשובה: רדיוס בסיס הגליל הוא 5 ס"מ.

4.תרגילים לחטיבת הביניים

תרגיל 6: מלבן חסום בגליל
מלבן חסום בגליל כך שצלעו עוברת דרך מרכז בסיס הגליל.
אורך הצלע AB הוא 6 ס"מ. נפח הגליל הוא 45₶.
חשבו את שטח המלבן.

שרטוט התרגיל, חישובים בגליל

פתרון

הצלע AB היא קוטר במעגל. לכן רדיוס המעגל הוא 3 ס"מ.

על מנת לחשב את שטח המלבן עלינו למצוא את גובה המלבן שהוא גם גובה הגליל.
נשתמש בנוסחת נפח גליל על מנת למצוא את גובה הגליל:
V = 45₶= ₶*3²*h
h=5
שטח המלבן הוא:
30 = 6*5
תשובה: שטח המלבן הוא 30 סמ"ר. (לשים לב שהיחידות הן יחידות שטח).

תרגיל 7: מה תורם יותר לנפח גליל, רדיוס או גובה?
בבית משפחת כהן שני קנקני מים בצורת גליל. קנקן אחד גבוה פי 3 מהקנקן השני אך רדיוסו קטן פי 3 מהקנקן השני. מצאו באיזה קנקן יש כמות מים גדולה יותר.

פתרון
3h  הגובה של הקנקן הראשון.
h הגובה של הקנקן השני.
r הרדיוס של הקנקן הראשון.
3r הרדיוס של הקנקן השני.

נפח הקנקן הראשון:
V=₶r²*h
V= ₶r²*3h = 3₶r²h

נפח הקנקן השני:
V = ₶(3r)²h= 9₶r²h

הקנקן עם הרדיוס הגדול יותר והגובה הנמוך יותר (הקנקן השני) הוא הקנקן בעל הנפח הגדול יותר.
וזה נובע מכך שהרדיוס מועלה בריבוע לעומת הגובה שלא. לכן הרדיוס משפיע יותר.

תרגיל 8
לקנקן מים בצורת גליל שגובהו 25 ס"מ ורדיוס בסיסו הוא 4 ס"מ. מוזגים 150₶ סמ"ק מים.
לאיזה גובה בכלי יגיעו המים?

פתרון

יש שתי דרכים לפתור את השאלה:

 1. לחשב את נפח הקנקן ואז לראות איזה חלק תופסים 150 סמ"ק מנפח הכלי.
 2. להתייחס אל השאלה כשאלה שבה הנפח נתון (150 סמ"ק), הרדיוס נתון (4 ס"מ) ועלינו למצוא את הגובה.

פתרון בדרך 1:
נפח הקנקן הוא:
400₶ = 25*4²₶
החלק של המים הוא:
400₶ / 150₶
3/8
עכשיו נבדוק כמה הם 3/8 מגובה הגליל:
9.375 = 25 * 3/8
תשובה: הגובה שאליו יגיעו המים בכלי הוא 9.375 ס"מ.

פתרון בדרך 2:
₶V=150
R= 4
h = ?

150₶ = ₶4²*h
h= 150 / 16 = 9.375
תשובה: הגובה שאליו יגיעו המים בכלי הוא 9.375 ס"מ.

תרגיל 9: כאשר הגובה או הרדיוס קטנים / גדלים פי…

מה קורה ל:

 1. נפח.
 2. שטח מעטפת.
 3. שטח פנים.

כאשר מגדילים או מקטינים את הגובה או הרדיוס פי 2?

פתרון
נפח
V=₶R²*h – נפח גליל.
הרדיוס משפיע על הנפח בריבוע. לכן כאשר הוא גודל פי 2 הנפח גדל פי 2²=4. כאשר הרדיוס קטן פי 2 הנפח קטן פי 0.5² = 0.25. (קטן פי 4).

הגובה משפיע על על הנפח בצורה ישרה לכן כאשר הגובה גדל פי 2 הנפח גדל פי 2. כאשר הגובה קטן פי 2 הנפח קטן פי 2.

שטח מעטפת
P=2₶R * h
הרדיוס והגובה משפיעים על שטח המעטפת בצורה ישרה. לכן שטח המעטפת גדלה או קטנה פי 2 בהתאם לשינוי בגובה או ברדיוס (שניהם גורמים לשינוי זהה).

שטח פנים
2₶R² +2₶R * h
הרדיוס נמצא בחלק אחד בריבוע ועל חלק אחר בצורה ישרה. כלומר ההשפעה לא אחידה ולא ניתן להגיד מה השינוי המדויק שהוא גורם.

הגובה נמצא בחלק אחד אך לא נמצא בחלק אחר. כלומר ההשפעה לא אחידה ולא ניתן להגיד מה השינוי המדויק שהוא גורם.

תרגיל 10: תיבה חסומה בגליל
(לתלמידי כיתה ח ומעלה, כולל משפט פיתגורס).
תיבה מלבנית שאורכי צלעות בסיסה הם 6 ו 8 ס"מ חסומה בתוך גליל שגובהו 5 ס"מ.
חשבו את נפח התיבה ונפח הגליל.
חשבו את נפח החלל הנמצא בין התיבה לבין הגליל.
הערה: מרכז המעגל של בסיס הגליל נמצא בנקודת מפגש אלכסוני המלבן ואלכסוני המלבן חוצים זה את זה.

שרטוט התרגיל נפח גליל ותיבה

פתרון
עבור נפח התיבה יש לנו את כל הנתונים. אורכי צלעותיה הם 6,8,5.
240 = 5*6*8
נפח התיבה 240 סמ"ק.

עבור נפח הגליל עלינו לחשב את רדיוס הבסיס.
אורך רדיוס הבסיס הוא חצי מאורך אלכסון המלבן.
נחשב את אלכסון המלבן בעזרת משפט פיתגורס.
AC² = 6²+8² = 36+64=100
AC=10
R = 0.5AC = 5

נפח הגליל הוא:
₶5²*5= 125₶
392.5
נפח הגליל הוא 392.5 סמ"ק.

חלק שני
הנפח שנמצא בין הגליל לתיבה שווה להפרש הנפחים.
152.5 = 392.5-240
תשובה: נפח השטח שבין הגופים הוא 152.5 סמ"ק.

תרגיל 11: כיצד מילוי של גליל וחרוט נראים בגרף?
משני ברזים שזרימתם שווה וקבועה ממלאים גליל וחרוט במים.

 1. כיצד לדעתכם יראה גרף המתאר את גובה המים בכלים ככול שעובר הזמן? הסבירו את הגרפים.
  (שרטטו כל גרף בנפרד ואל תנסו להשוות את כמות המים בין החרוט לגליל).
 2. כיצד הגרפים היו משתנים אם הגרף היה של כיצד כמות המים משתנה ככול שעובר הזמן?
 3. כיצד הגרפים היו משתנים אם עוד לפני תחילת המילוי היו בגליל ובחרוט מים?
 4. כיצד גרף החרוט היה משתנה אם החרוט היה הפוך? (אם החלק הצר למטה והרחב למעלה).

גליל וחרוט

שרטוט הגרפים בתרגיל

פתרון
רוחב הגליל זהה לכול אורכו ולכן קצב העליה של המים בגליל הוא קבוע.
משוואת ישר היא הגרף המתאר עליה בקצב קבוע.

החרוט רחב בהתחלה והולך ונעשה צר.
לכן ככול שהזמן עובר עליית המים הופכת מהירה יותר וזה מתבטא בקצב עליה מהיר יותר ככול שעובר הזמן.

שרטוט הגרף של גובה המים כפונקציה של הזמן
שרטוט הגרף של גובה המים כפונקציה של הזמן

2. מכוון שהברזים מספקים כמות קבועה ושווה של מים הקצב שבו גדלה כמות המים היא קבועה. והגרף המתאר זאת הוא גרף ישר.

גרף כמות המים כפונקציה של הזמן
גרף כמות המים כפונקציה של הזמן

אם היו מים בכלים עוד לפני תחילת המילוי הגרפים לא היה מתחילים בנקודה 0,0 אלא בנקודה גבוהה יותר על ציר ה y.

אם החרוט היה הפוך קצב עליית המים היה מהיר בהתחלה והופך להיות איטי יותר ככול שעור הזמן.

גרף של גליל שהיו בו מים בתחילת המילוי וגרף מילוי של חרוט הפוך
גרף של גליל שהיו בו מים בתחילת המילוי וגרף מילוי של חרוט הפוך

שרטוט פריסה של גליל

נפח ושטח פנים של גליל
נפח ושטח פנים של גליל

שטח הפנים של הגליל הוא היקף העיגול כפול גובה הגליל. ניתן להבין את נוסחה זו טוב יותר אם פורסים את הגליל ורואים שמתקבל מלבן שבו האורך הוא היקף הבסיס והגובה הוא רוחב המלבן.

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו תגובה באתר.
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

6 מחשבות על “נפח גליל, שטח פנים ושטח מעטפת”

 1. היי :)
  קצת קשה לי הנושא ומאד עזר לי הדף אבל תהיתי למה יש מעט מאד תרגילים בנושא?
  יש קישור נוסף לעוד תרגילים? (גם בנפח תיבה וגם בנפח גליל)

  1. לומדים מתמטיקה

   אני אנסה לשפר את הוידאו.
   נסה ללמוד כרגע מהדוגמאות הכתובות שיש בהתחלה.
   למי שיודע לחשב שטח עיגול הנושא של נפח גליל הוא תוספת קטנה – מכפילים את שטח העיגול בגובה הגליל.
   שטח עיגול ניתן ללמוד כאן:
   https://www.m-math.co.il/geometry/circle-area/
   בהצלחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.