משולש שווה שוקיים סיכום ותרגילים

בדף זה נסכם את החומר בנושא משולש שווה שוקיים.
הסיכום כולל 4 חלקים:

 1. מונחים ותכונות במשולש שווה שוקיים.
 2. זוויות במשולש שווה שוקיים.
 3. איך מוכיחים שמשולש הוא שווה שוקיים.
 4. חפיפת משולשים ומשולש שווה שוקיים.

לאחר הסיכום יש 11 תרגילים עם פתרונות מלאים.
ניתן ללמוד את הנושאים בקישורים שלמעלה או בסיכום שלמטה.

בדף מתמטיקה לכיתה ח נושאים נוספים הנלמדים בשנה זו.

1.מונחים ותכונות במשולש שווה שוקיים

מונחים במשולש שווה שוקיים:

 • שוקיים – שתי הצלעות השוות.
 • בסיס – הצלע השלישית.
 • זוויות הבסיס – שתי הזוויות שהבסיס יוצר עם השוקיים.
 • זוויות הראש – הזווית שנוצרת על ידי שתי השוקיים.

מונחים במשולש שווה שוקיים

תכונות משולש שווה שוקיים:

 1. השוקיים שוות זו לזו.
 2. זוויות הבסיס שוות זו לזו.
 3. התיכון הגובה וחוצה זווית לבסיס המשולש מתלכדים.

לצפייה בתרגיל בנושא תכונות משולש שווה שוקיים

משולש ABC הוא משולש שווה שוקיים (שבו AB = AC).
מעבירים את התיכון AD.
DC = 7.
CAD = 25.
חשבו את:

 1. צלע BD
 2. זווית BAD
 3. זווית ADB
  (החלקים המסומנים באדום בשרטוט).

פתרון

מציאת BD
מכוון ש AD  הוא תיכון אז:
BD = CD = 7

מציאת BAD
במשולש שווה שוקיים התיכון הוא חוצה זווית ולכן:
BAD = DAC = 25

מציאת ADB
במשולש שווה שוקיים התיכון הוא גובה ולכן:
ADB = 90

2.זוויות במשולש שווה שוקיים

אם יודעים זווית אחת במשולש שווה שוקיים ניתן לדעת את כל השלושה.
עושים זאת בעזרת שתי תכונות:

 1. במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו.
 2. סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות.

הטכניקה של השלמת זוויות היא טכניקה מאוד מאוד חשובה ומשתמשים בה הרבה הרבה פעמים בכול סוגי המשולשים והמרובעים.
לכן אני ממליץ לכם להשקיע מאמץ יתר על מנת להבין את מה שנלמד בחלק זה.

כאשר ידועה זווית שגודלה מספר

תרגיל
השלימו את הזוויות החסרות במשולשים שווה השוקיים הבאים:

בשרטוט 1 (זווית בסיס ידועה)
B = C = 70  (נימוק: זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו).
A = 180 – 70 – 70 = 40  (נימוק: סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות)

בשרטוט 2 (זווית ראש ידועה)
שתי הזוויות B,C גודלן ביחד 60 מעלות כי:
60 = 120 – 180 (נימוק: סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות).

B = C = 60 : 2
B = C = 30 (נימוק: זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו).

כאשר ידועה זווית שגודלה הוא משתנה

תרגיל 1
במשולש שווה שוקיים זווית הבסיס היא x.
הגדירו באמצעות x את הזוויות הנוספת במשולש.

תרגיל 2
במשולש שווה שוקיים זווית הראש היא x.
הגדירו באמצעות x את הזוויות הנוספות במשולש.

פתרון שרטוט 1
C = B = x  (נימוק: זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו).

A = 180 – x – x  (נימוק: סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות).
A = 180 – 2x

פתרון שרטוט 2
B + C = 180 – x  (נימוק: סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות).


(נימוק: זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו).

3.איך מוכיחים שמשולש הוא שווה שוקיים?

מוכיחים שמשולש הוא שווה שוקיים על ידי מציאת אחת מהתכונות הבאות:

 1. במשולש מוכחים שזוויות הבסיס שוות.
 2. במשולש מוכיחים שהתיכון / גובה / חוצה זווית שניים מתוך שלושת אלו הם ישר אחד.
 3. במשולש מוכיחים שהשוקיים שוות.

מתוך שלושת הדרכים הללו הדרכים הנפוצות ביותר להוכחה הם:

 1. הוכחה על ידי מציאת שתי זוויות שוות במשולש.
 2. הוכחה על ידי הוכחה שתיכון / חוצה זווית / גובה מתלכדים.
הוכחה על ידי זוויות שוות

כאשר בשרטוט יש גדלים של מספר זוויות כנראה שאתם צריכים להשלים זוויות נוספות בעזרת:

 1. זוויות צמודות.
 2. סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות.
 3. זוויות קודקודיות.

וכך להוכיח שהמשולש הוא שווה שוקיים.

דוגמה 1
הוכיחו בעזרת שוויון זוויות כי המשולש הבא הוא משולש שווה שוקיים  (AB = AC)

פתרון
המטרה שלנו היא להוכיח כי
B = C
לכן נמצא את הגודל של כל אחת מהזוויות הללו.

מצאנו כי B = C לכן המשולש שווה שוקיים (על פי המשפט: אם במשולש זוויות הבסיס שוות אז המשולש שווה שוקיים).

לצפייה בפתרון כתוב לשאלה

זווית C
במשולש ADC זווית C משלימה את זוויות המשולש ל 180 מעלות ולכן:
C = 180 – 110 – 20
C = 180 – 130 = 50
C  = 50

זווית B
ADB = 180 – 110 = 70
במשולש ADB אנו יודעים את הזוויות:
ADB  = 70
DAB = 60
זווית B משלימה את שתי הזוויות הללו ל 180 מעלות.
לכן:
B = 180 – 70 – 60
B = 180 – 130 = 50
B  = 50

מצאנו כי:
B = C = 50
לכן משולש ABC הוא שווה שוקיים AB  =AC.

 

הוכחה על ידי תיכון / גובה / חצה זווית מתלכדים

בהרבה מהשאלות מהסוג הזה כבר יהיה תיכון שהוא גובה וחוצה זווית במשולש שווה שוקיים אחד ואתם תצטרכו להוכיח שהוא גם תיכון גובה וחוצה זווית במשולש שווה שוקיים נוסף.

דוגמה 1
משולש ABC הוא משולש שווה שוקיים (השוקיים השוות הן: AB = AC).
AD הוא הגובה לבסיס.
על הגובה AD נמצאת הנקודה O שממנה מעבירים את הישרים OB, OC הוכיחו כי משולש OBC הוא משולש שווה שוקיים.

פתרון
BD = CD  כי AD הוא גובה ותיכון במשולש ABC.

עכשיו נסתכל על הישר OD במשולש OBC.
ישר זה הוא גובה ותיכון לצלע BC כי:
BD = CD
ODC = 90

ומכוון ש OD הוא גובה ותיכון במשולש OBC משולש OBC הוא משולש שווה שוקיים.

דוגמה 2
על אותו עיקרון הנקודה O יכולה להיות מחוץ למשולש ABC על ההמשך של הגובה AD.
בצורה הזו:

גם כאן משולש OBC הוא משולש שווה שוקיים כי OD הוא תיכון וגובה.

*דוגמה 3
יכולות להיות שאלות הפוכות כמו זו:
משולש ABC ומשולש ADE הם משולשים שווה שוקיים.
במשולש ABC מעבירים את התיכון AO החותך את הצלע DE בנקודה F.
הוכיחו כי AF הוא תיכון לצלע DE.

פתרון
ההיגיון מאחורי ההוכחה
מבקשים להוכיח ש AF הוא תיכון.
מכוון שזה תיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים אם נוכיח ש AF הוא אחד משלושת הדברים הללו:
תיכון / חוצה זווית / גובה.
אז AF הוא תיכון לצלע DE והוכחנו את מה שרצינו.

הוכחה

 1. AO הוא חוצה זווית A כי במשולש שווה שוקיים ABC התיכון הוא גם חוצה זווית.
 2. במשולש ADE הישר AF הוא חוצה זווית A (נובע מ 1).
 3. AF הוא גם תיכון, כי במשולש שווה שוקיים ADE חוצה זווית הראש הוא גם תיכון.

אם במשולש שניים מתוך שלושת התכונות גובה / תיכון / חוצה זווית מתלכדות לישר אחד אז המשולש שווה שוקיים.

בחלק זה נראה כיצד תכונה / משפט זה עוזר לנו להוכיח שמשולש הוא שווה שוקיים כאשר ידוע כבר משולש שווה שוקיים אחר.

4.חפיפת משולשים

אתם תתקלו בתרגילי חפיפה הקשורים לתכונות משולש שווה שוקיים.
בדף זה ניתן דוגמה אחת ובקישור יש דוגמאות נוספות.

תרגיל 1
נתון משולש ABC שבו AB=AC.
נעביר את חוצה הזווית AD.
הוכיחו ללא שימוש במשפטים כלשהם (מלבד משפטי חפיפה) כי:

 1. B= ∠C∠  (זוויות הבסיס שוות).
 2. BD=CD (חוצה הזווית הוא תיכון).
 3. AD⊥BC  (חוצה הזווית הוא אנך).

הוכחת תכונות משולש שווה שוקיים

פתרון

נוכיח ACD ≅ ABD

 1. AB=AC נתון.
 2. BAD = ∠CAD∠ נתון AD חוצה זווית.
 3. AD צלע משותפת.
 4. ACD ≅ ABD משולשים חופפים על פי משפט חפיפה ז.צ.ז.

הוכחה כי במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות
B= ∠C∠  זוויות מתאימות שוות בין משולשים חופפים.

הוכחה כי חוצה הזוויות הוא גם תיכון
BD=CD  צלעות מתאימות שוות בן משולשים חופפים.

הוכחה כי חוצה הזווית הוא גובה

 1. BDA = ∠CDA∠ זוויות מתאימות שוות בין משולשים חופפים.
 2. BDA + ∠CDA = 180∠ (סכום זוויות צמודות)
 3. משתי עובדות אלו נובע כי כל אחת מהזוויות גודלם 90. רק במקרה הזה הזוויות יכולות להיות שוות זו לזו וסכומן 180.

את השורה האחרונה ניתן לכתוב במשוואה כך:
נגדיר:
BDA = ∠CDA = x
ומכוון שסכום הזוויות 180 אז המשוואה היא:
x + x = 180
2x = 180  / :2
x = 90

5.תרגילים עם פתרונות מלאים

תרגילים 1-2: מציאת זוויות במשולש שווה שוקיים

 1. זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים שווה ל 20. מצאו את זווית הראש.
 2. זווית הראש במשולש שווה שוקיים שווה ל 40. מצאו את שאר זוויות המשולש.

לחצו לצפייה בפתרון וידאו

לחצו לצפייה בפתרון כתוב

פתרון תרגיל 1
סכום זוויות הבסיס הוא 40=20*2.
זווית הראש משלימה את שתי זוויות הבסיס ל 180 מעלות, לכן גודלה:
140=180-40.
תשובה: גודל זווית הראש הוא 140 מעלות.

פתרון תרגיל 2
סכום זוויות הבסיס הוא: 140= 180-40.
זוויות הבסיס שוות  זו לזו.
לכן הגודל של זווית בסיס אחת הוא:
70=140:2.
תשובה: גודל זוויות הבסיס הוא 70 מעלות.

פתרון וידאו של תרגילים 1-2.

תרגילים 3-4

3.זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים גדולה פי 4 מזווית הראש. מצאו את זוויות המשולש.
4.זווית הראש גדולה ב 90 מעלות מזווית הבסיס. מצאו את זוויות המשולש.

שרטוט תרגילים 3 ו 4 במשולש שווה שוקיים

לחצו לצפיה פתרון וידאו

לחצו לצפייה בפתרון כתוב

פתרון תרגיל 3
נגדיר:
x – זווית הראש במעלות.
4x – זווית הבסיס במעלות.
x+4x+4x=9x=180 – סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות.
x=20.
4x=80.
תשובה: זווית הראש 20 מעלות, זוויות הבסיס 80 מעלות.

פתרון תרגיל 4
נגדיר:
x – זווית הבסיס במעלות.
x+90 – זווית הראש במעלות.
x+x+x+90=3x+90=180 – סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות.
3x+90=180  /-90
3x=90 /:3
x=30
x+90 = 120.
תשובה: זוויות הבסיס שוות 30 מעלות, זווית הראש שווה 120 מעלות.

תרגילים 5-6: הגדרת זוויות המשולש בעזרת משתנה.
5.במשולש שווה שוקיים זווית הבסיס היא x. הביעו באמצעות x את גודל זוויות הראש.
6.במשולש שווה שוקיים זווית הראש גודלה x הגדירו באמצעות x את גודל זוויות הבסיס.

תרגיל 5 משמאל, תרגיל 6 מימין
תרגיל 5 משמאל, תרגיל 6 מימין
לחצו לצפייה בפתרון

פתרון תרגיל 5
C = ∠ B = x  זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו.
B + C = 2x
זווית A משלימה את זוויות B,C ל 180 מעלות. ולכן:
A + B + C = 180
A + 2X = 180
A = 180 – 2X

פתרון תרגיל 6
זוויות E, F משלימות את זווית D ל 180 מעלות.
לכן:
E + F = 180 – x
מכוון ש E = F כל אחת מיהן גודלה חצי מהסכום.
לכן:

 

תרגיל 7: נכון או לא נכון

 1. זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים יכולה להיות 90 מעלות.
 2. אם בשני משולשים שווי שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו וגם זוויות הראש שוות אז המשולשים חופפים.
 3. אם בשני משולשים שווי שוקיים הבסיס שווה וגם שוק אחת שווה אז המשולשים חופפים.
לחצו לצפייה בפתרון

פתרונות

 1. לא נכון. זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים חייבות להיות חדות. אם זווית הבסיס שוות 90 מעלות על סכום שתי זוויות הבסיס הוא 180 מעלות. וכך לא נותר "מקום" לזווית שלישית במשולש.
 2. לא נכון. אין משפט חפיפה המתבסס על זוויות בלבד.
 3. נכון. אם שוק ובסיס שווים זה אומר שגם השוק השנייה שווה והמשולשים חופפים על פי משפט חפיפה צ.צ.צ.

תרגיל 8
ידוע כי היקף משולש שווה שוקיים הוא 18 סנטימטר.
ידוע כי אורך אחת הצלעות במשולש גדולה מהצלע האחרת ב 12 סנטימטר.
זהו אם הצלע הארוכה היא בסיס במשולש או שוק המשולש.

לחצו לצפייה בפתרון

פתרון
אם הבסיס היא הצלע הקטנה אז נוכל לכתוב:
x בסיס המשולש בסנטימטרים
x + 12 שוק המשולש בסנטימטרים

היקף המשולש הוא הבסיס ועוד פעמיים השוק.
לכן נוכל לכתוב את המשוואה:
x + 2(x + 12) = 18
x + 2x + 24 = 18
3x + 24 = 18  / -24
3x = – 6  / :3
x = -2

x הוא אורך בסיס המשולש ואורך צלע הוא גודל חיובי, לכן התשובה שקיבלנו אינה אפשרית.
בסיס המשולש לא יכול להיות הצלע הקטנה (בתרגיל זה).

נבדוק מצב שבו הצלע הקטנה היא שוק המשולש.
x שוק המשולש בסנטימטרים.
x + 12 בסיס המשולש בסנטימטרים.

המשוואה היא:
2x + x + 12 = 18
3x + 12 = 18  / -12
3x = 6  / :3
x = 2

תשובה:
x = 2 שוק המשולש בסנטימטרים.
x +12 = 14 בסיס המשולש בסנטימטרים.

תרגיל 9: הוכחה שמשולש שווה שוקיים
משולש ΔABC הוא שווה שוקיים. AB=AC.
AD⊥BC.
O היא נקודה כלשהי על AD.
הוכיחו כי המשולש ΔBOC הוא שווה שוקיים.

שרטוט התרגיל, הוכחה שמשולש הוא שווה שוקיים

לחצו לצפייה בפתרון

פתרון

 1. OD ⊥ BC נתון.
 2. BD=DC – במשולש שווה שוקיים ABC הגובה לבסיס הוא גם תיכון.
 3. במשולש BOC הישר OD הוא גובה ותיכון, ולכן משולש BOC הוא שווה שוקיים (אם במשולש הגובה והתיכון מתלכדים אז המשולש שווה שוקיים).

 

תרגיל 10: הוכחה כי חוצי הזווית אל השוקיים שווים זה לזה
משולש ΔABC הוא שווה שוקיים AB=AC.
מהקודקודים B ו C מעבירים חוצי זווית BD ו CE אל השוקיים.
א. הוכיחו כי BD=CE.
ב. הוכיחו כי משולש ΔBOC הוא שווה שוקיים.
ג. הוכיחו כי AEC=∠ADB∠

משולש שווה שוקיים שרטוט התרגיל

לחצו לצפייה בפתרון

פתרון

 1. נגדיר: B=∠C=x∠
 2. DBC=0.5X∠ – נתון BD הוא חוצה זווית.
 3. CEB=0.5X∠ – נתון CE הוא חוצה זווית.
 4. BC – צלע משותפת.
 5. ΔBDC≅ΔCEB – על פי משפט חפיפה ז.צ.ז.
 6. BD=CE – צלעות מתאימות בין משולשים חופפים.

סעיף ב.

 1. DBC=∠ECB∠ – נובע מסעיפים 2 ו 3 בחלק הקודם (ואלו גם זוויות מתאימות בין משולשים חופפים).
 2. ΔBOC הוא שווה שוקיים – משולש שבו 2 זוויות שוות הוא שווה שוקיים.

סעיף ג.

 1. CEB=∠BDC∠ – זוויות מתאימות בין משולשים חופפים.
 2. נגדיר CEB=∠BDC∠=x.
 3. AEC=180-X∠ – סכום זוויות צמודות על ישר הוא 180 מעלות.
 4. ADB=180-X∠
 5. ADB=∠AEC∠ – נובע מסעיפים 3 ו 4.

 

תרגיל 11
משולש שווה שוקיים ABC שהצלעות השוות שלו הן BC=BA.
הורידו גובה לבסיס BD. והוציאו חוצה זוויות BE לזווית ABD∠.
נתון:
AC=10 ס"מ.
AE=4 ס"מ.
A=500∠ מעלות

חשבו:

 1. את זווית BEA.
 2. את הקטע ED.

נתוני התרגיל בשרטוט

לחצו לצפייה בפתרון

פתרון

 1. ABD=180-90-50=40∠   – משלימה ל- 180 מעלות במשולש ABD.
 2. ABE=40:2=20∠  – נתון BE חוצה זוויות.
 3. BEA=180-50-20=110∠ – משלימה ל- 180 מעלות במשולש BEA.

חלק שני

 1. AD=AC:2=10:2=5  – נתון BD הוא גובה שהוא גם תיכון לצלע AC.
 2. DE=AD-AE=5-4=1 ס"מ – חיסור צלעות.

תרגיל 11: משולש שווה שוקיים וקווים מקבילים

במשולש שווה שוקיים ΔABC השוקיים השוות הן AB=AC.
C=50∠ מעלות.
מעבירים קו AE קח ש AE ΙΙ BC.
הנקודה D היא המשכה של הצלע AC.
חשבו את הזוויות: BAE, ∠EAD, ∠BAC∠.

שרטוט התרגיל, משולש שווה שוקיים וקווים מקבילים

לחצו לצפייה בפתרון

פתרון

 1. CBA=50∠ – זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים ABC.
 2. BAC = 180-100=80∠ – סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות.
 3. DAE=∠C=50∠ – זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים.
 4. BAE=180-80-50=50∠  – סכום זוויות צמודות על ישר AD הוא 180 מעלות.

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו תגובה באתר.
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

39 מחשבות על “משולש שווה שוקיים סיכום ותרגילים”

 1. יש לי משולש ונתון לי ששתי הצלעות שוות
  יש משפט שמוכיח את זה?
  לפי הציור רואים שהוא לא שווה צלעות

   1. לומדים מתמטיקה

    שלום
    אם נתון שבמשולש צלעות שוות אז הוא אוטומטית שווה שוקיים כי שוק זו צלע. אין צורך לבצע הוכחה נוספת אלא רק להגיד שהמשולש שווה שוקיים.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אפ יש לי צלעות שוות ואני רוצה להוכיח שזה נשען על הזוויות וככה לעשות משולש משש מה המשפט שמוכיח את זה?

 3. אוראל הרוש

  הי, נתון לי משולש שווה שוקיים BAC∆
  חוצי זוויות הבסיס הם BD ( חוצה זוויות B)
  ו- CE ( חוצה זווית C ) ונפגשים בנקודה O
  האם ניתן להסיק שחוצה זויות BD הוא גם אמצע קטע BA?

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מה אם נתון שיש מש"ש וגם הקטע היוצא מזוית הראש תיכון לבסיס, אפשר להוכיח במשפט הזה שהקטע הוא גם גובה לבסיס?

 5. איתי זליאסניק

  שלום יש לי שאלה, ידוע לי שבמשולש שווה שוקיים dbc ידוע לי שdc וbc שוות 10 סמ איך אני מגלה את זווית bc (הבסיס) ?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   אם מה שידוע לך זה רק הגודל של השוקיים לא ניתן לדעת את הזווית, צריך מידע נוסף.

   ואם bc היא הבסיס – כלומר שלושת צלעות המשולש שוות ל 10 אז זה משולש שווה צלעות שזוויותיו 60.

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  היי אוכל לקבל הסבר על פתירת תרגיל של משולש שווה שוקיים ללא הוכחה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   לא הבנתי.
   האם אתה לא מבין תרגיל הכתוב באתר? אם כן צריך להיות מדויק יותר.
   אם זה תרגיל מחוץ לאתר זו בעיה בתרגילים עם שרטוט שלא ניתן להעביר אותו.

 7. אם נתון משולש שווה שוקיים ונתונים תיכונים לצלעות . ניתן להגיד שהתיכונים שווים ולהשתמש בזה בחפיפת משולשים בשתי הצלעות השוות האלו?
  כלומר להשתמש בזה כמשפט? תודה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   זה לא משנה מה נקודת המוצא.
   מה שחשוב הוא שבסופו של דבר זה אותו ישר.
   חוצה הזווית והתיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים הם אותו ישר.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   כן.
   במשולש שווה שוקיים התיכון, והגובה והחוצה זווית לבסיס מתלכדים – הם אותו ישר.

   לעומת זאת הישרים הללו לא מתלכדים כאשר מדובר באנך לשוק.

 8. לגבי שאלה 7.
  אם לא נתון לי BD ו CE הם חוצי זווית אז איך אני מוכיחה ש משולש DBC חופף למשולש ECB?

    1. לומדים מתמטיקה

     EB = CD שניהם חצאים של צלעות שוות AB= AC
     B= C זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים שוות.
     BC צלע משותפת.
     צ.ז.צ

 9. ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  עזר לי נוראאאאא!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  תודה תודה תודה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום נריה
   בתרגיל 6 ידועה כי זווית C שווה 50.
   כמו שראינו בתרגילים הקודמים, אם יודעים זווית אחת במשולש שווה שוקיים אז יודעים את כל הזוויות.
   לכן אתה יכול לדעת את זוויות A שבמשולש.

   בנוסף הישרים AE ו- BC מקבילים.
   לכן הזוויות הללו שוות:
   DAE=∠C=50∠ – זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים.

   את הזוויות האחרונה מחשבים בעזרת התכונה שזוויות צמודות שוות ל- 180 מעלות:
   BAE=180-80-50=50∠
   בהצלחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.