שרטוט גרף של פרבולה (סקיצה)

החלקים של דף זה הם:

 1. שלבי שרטוט גרף פרבולה.
 2. תרגילים.
 3. שרטוט גרף של פרבולה ללא נקודות חיתוך עם ציר ה x.

1.שלבי שרטוט גרף פרבולה

על מנת לשרטט סקיצה של פרבולה אנחנו חייבים לדעת שני דברים:

 1. למצוא נקודות החיתוך עם ציר ה x.
 2. לזהות האם זו פרבולת מינימום (מחייכת) או פרבולת מקסימום (בוכה).

אם שני הנושאים הללו לא ברורים לכם השתמשו בקישורים שלמעלה ולמדו אותם.
נזכיר:

 • נקודת חיתוך עם ציר ה x מוצאים על ידי הצבה y=0 במשוואת הפרבולה.
 • המקדם של x² הוא זה שקובע אם זו פרבולת מינימום או פרבולת מקסימום. אם המקדם חיובי זו פרבולת מינימום (מחייכת) ואם המקדם שלילי זו פרבולת מקסימום (בוכה).
  המשמעות של נקודת מינימום היא שנקודת הקודקוד היא הנקודה הנמוכה ביותר בפרבולה.
  המשמעות של נקודת מקסימום היא שנקודת הקודקוד היא הנקודה הגבוהה ביותר בפרבולה.

שלבי שרטוט הגרף הם:
(נדגים את השלבים על הפרבולה y = x² + 3x + 2)

שלב א
נמצא את נקודות החיתוך עם ציר ה x ונסמן אותן במערכת הצירים.

שלב ב
נזהה אם זו פרבולת מינימום או מקסימום ונקבע את מיקום הקודקוד ביחס לנקודות החיתוך עם ציר ה x.

אם זו פרבולת מינימום אז נקודת הקודקוד היא הנקודה הנמוכה ביותר בפרבולה ולכן נמוכה נמוכה גם מנקודת החיתוך עם ציר ה x.
במקרה זה נסמן את הקודקוד מתחת לציר ה x.

אם הקודקוד הוא נקודת מקסימום אז הקודקוד גבוה יותר מכל נקודה בפרבולה וגבוה יותר מנקודות החיתוך עם ציר ה x.
במקרה זה נסמן את הקודקוד מעל ציר ה x.

שלב ג
נשרטט את גרף הפרבולה בין שלושת הנקודות המסומנות על מערכת הצירים.

דוגמה
שרטטו את גרף הפרבולה
y = x² – 3x -4

פתרון
שלב 1: מציאת נקודות החיתוך עם ציר ה x
בעזרת נוסחת השורשים או טרינום נמצא כי ערכי ה x של נקודות החיתוך עם ציר ה x הן:
x = 4,  x = -1
נשים את שתי הנקודות הללו על מערכת הצירים.

שלב 2: מיקום נקודת הקודקוד בשרטוט
לפרבולה y = x² – 3x -4
a > 1
ולכן יש לפרבולה נקודת מינימום.
כלומר קודקוד הפרבולה נמוך יותר מכל נקודה על הפרבולה ונמצא מתחת לציר ה x.

שלב 3: נשרטט את הפרבולה
נעביר פרבולה בין שלושת הנקודות.

2.תרגילים

לפתרונות של התרגילים אני מוסיף נושא שלא קשור והוא מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה.
הסיבה שאני עושה זאת היא שהרבה פעמים משרטטים גרף של פרבולה על מנת למצוא תחומי חיוביות ושליליות.

תרגיל 1
שרטטו את גרף הפרבולה  f(x) = x² – 5x .

פתרון
שלב א: נמצא את נקודות החיתוך עם ציר ה x.
נציב f (x) = 0 ונקבל:
x² – 5x = 0
ניתן לפתור את המשוואה הריבועית בעזרת נוסחת השורשים וניתן להוציא את x כגורם משותף.
זה מה שנעשה.
x (x – 5) = 0
הפתרון של המשוואה הזו הוא
x = 0  או x = 5.
כלומר נקודות החיתוך עם ציר ה x הם:
(0, 5)   (0, 0).

נסמן את הנקודות במערכת צירים
הנקודות על מערכת הצירים

שלב ב: נזהה האם זו פרבולת מינימום או מקסימום.
f(x) = x² – 5x
המקדם של x² הוא 1, כלומר חיובי.
לכן זו פרבולה עם נקודת מינימום (מחייכת).

מכוון שזו פרבולת מינימום הקודקוד נמצא מתחת לנקודות החיתוך עם ציר ה x.

הנקודות על מערכת הצירים

שלב ג: נשרטט את גרף הפרבולה בין שלושת הנקודות

גרף הפרבולה

חיוביות ושליליות:
הפרבולה חיובית כאשר ערכי ה y שלה חיוביים ובגרף רואים את זה כאשר היא נמצאת מעל ציר ה x:
x >5 או x < 0
הפרבלה שלילית כאשר  הגרף מתחת לציר ה x.

תרגיל 2
שרטטו את גרף הפרבולה f (x) = -x² + 6x +8

פתרון
שלב א: נמצא את נקודות החיתוך עם ציר ה x.
נציב f (x) = 0.
x² + 6x + 8 = 0-
נפתור בעזרת נוסחת השורשים ונקבל:
x = 2 או x = 4.

נסמן את הנקודות על מערכת הצירים.
הנקודות על מערכת הצירים

שלב ב: נזהה האם זו פרבולת מינימום או מקסימום.
f (x) = -x² + 6x +8
המקדם של x² הוא 1-.
לכן זו פרבולת מקסימום (בוכה).

הקודקוד הוא נקודת מקסימום.
לכן הוא הנקודה הגבוהה ביותר בפרבולה ונמצא מעל נקודות החיתוך עם ציר ה x.
הנקודות על מערכת הצירים

שלב ג: נשרטט את גרף הפרבולה בין שלושת הנקודות

גרף פרבולה

חיוביות ושליליות
הפרבולה חיובית כאשר הגרף נמצא מעל ציר ה x

הפרבולה שלילית כאשר הפרבולה נמצאת מתחת לציר ה x בתחום:
x > 4 או x < 2

3.שרטוט גרף פרבולה שאין לה נקודות חיתוך עם ציר ה x

אמרנו שעל מנת לשרטט גרף של פרבולה נחפש את נקודות החיתוך עם ציר ה x.
אבל מה עושים כשאין כאלו?

עדיין נפעל על פי אותם שלבים.
אבל בשלב של סימון נקודות החיתוך לא נסמן דבר.
ובשלב שרטוט הפרבולה נפעיל את ההיגיון שלנו, כפי שיפורט בהמשך.

תרגיל 1
שרטטו את גרף הפרבולה f (x) = -x² +2x -3

פתרון
שלב א: נמצא את נקודות החיתוך עם ציר ה x.
נציב f (x) = 0
x² + 2x – 3 = 0-
ננסה לפתור בעזרת נוסחת השורשים.

נוסחת השורשים
נוסחת השורשים

פתרון המשוואה הריבועית

נשים לב כי הביטוי בתוך השורש הוא ביטוי שלילי:
(3-) * (1-) * 4 – 2²
8- = 12- 4

ולכן אין למשוואה הזו פתרונות ולפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר ה x.

שלב ב: נזהה אם זו פרבולת מינימום או מקסימום
f (x) = -x² +2x -3
המקדם של x² הוא מקדם שלילי לכן זו פרבולה עם נקודת מקסימום (בוכה).

אנו יודעים שיש לנו פרבולה עם נקודת מקסימום וללא נקודות חיתוך עם ציר ה x.

השאלה היחידה שאנו צריכים לשאול את עצמנו היא:
האם קודקוד הפרבולה נמצא מעל או מתחת לציר ה x?

ננסה את שתי האפשרויות, מעל ומתחת לציר ה x.
אם הקודקוד נמצא מעל ציר ה x וזו פרבולת מקסימום הגרף יראה כך:

גרף שלא יכול להציג את הפרבולה

הגרף הזה לא מתאים לנו כי הוא חותך את ציר ה x, ובפרבולה שלנו אין נקודות חיתוך עם ציר ה x.

ננסה קודקוד מתחת לציר ה x

גרף זה מתאים לשני התנאים שלנו: הוא גם בעל נקודת מקסימום וגם אין לא נקודת חיתוך עם ציר ה x.

חיוביות ושליליות
פרבולה זו שלילית לכל x. כי הגרף שלה נמצא תמיד מתחת לציר ה x.

נספח: תרגילים נוספים

בהמשך הדף מספר תרגילים נוספים.
הפתרון של התרגילים הללו יהיה פתרון מקוצר.

תרגיל 1

שרטטו את גרף הפרבולה f (x) = x² – 7x + 6

פתרון
נקודות החיתוך עם ציר ה x הם x = 6, x= 1.
זו פרבולה עם נקודת מינימום.
גרף הפרבולה נראה כך:

גרף פרבולה

תרגיל 2

שרטטו את גרף הפרבולה f (x) =x² + 1

פתרון
לפרבולה זו אין נקודות חיתוך עם ציר ה x.
זו פרבולה עם נקודת מינימום.
לכן גרף הפרבולה נראה כך:
גרף פרבולה

תחומי חיוביות שליליות
פרבולה זו חיובית לכל x.

תרגיל 3

שרטטו את גרף הפרבולה f (x) = -x² -2x -1

פתרון
פרבולה זו משיקה לציר ה x בנקודה x = -1.
לפרבולה זו יש נקודת מקסימום.
לכן גרף הפרבולה נראה כך:

גרף הפרבולה

חיוביות שליליות
פרבולה זו שלילית לכל x מלבד x = -1.

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו תגובה באתר.
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

11 מחשבות על “שרטוט גרף של פרבולה (סקיצה)”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  היי תודה רבה אתר פצצה
  אני קצת מסתבכת מה אומר כל פרמטר במשוואת פרבולה אפשר לכוון אותי?
  תודה

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  תודה רבה על כל מה שאתה עושה, יש לי בקרוב מבחן במתמטיקה והאתר שלך מאוד עוזר תודה רבה.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   כפי שכתוב כאן, מוצאים
   1. קודקוד,
   2.נקודות חיתוך עם ציר ה x אם יש.
   3.האם זו פרבולת מינימום או מקסימום.
   4.משרטטים

 3. מצטרף ואומר שההשקעה באתר ניכרת בכל עמוד ועמוד .. באמת לא מובן מאליו שהוא חינמי. תודה!

  רציתי להסב את תשומת הלב לתרגיל 2
  בהתחלה ניתנת הפונקציה f(x)-x^2+6x+8 במקום f(x)-x^2+6x-8 כמו בדרך הפתרון שכתבת
  ושוב תודה רבה על הכל

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   יש שני שלבים:
   למצוא נקודות החיתוך עם ציר ה x.
   לזהות האם זו פרבולת מינימום (מחייכת) או פרבולת מקסימום (בוכה).
   הסברים לדברים הללו בקישורים שבראש הדף.

 4. שירז בן חיים

  אין על האתר,
  מדהים מכל בחינה אפשרית, רואים את כמות ההשקעה
  לא מובן מאליו שהוא חינמי
  תודה

להגיב על לומדים מתמטיקה ביטול התגובה

האימייל לא יוצג באתר.